Gjøvik , Bondelia Hage - Rekkehus

4 flotte prosjekterte rekkehus med barnevennlig og solrik beliggenhet på Bondelia! 3 solgt!

2 694 000

 • Prisantydning:

  2 694 000,-

 • Totalpris:

  4 490 000

 • Fellesutgifter:

  11 460,-

 • Type:

  Rekkehus

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  94 m²

 • Bruksareal:

  103 m²

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2020

 • Gårdsnummer:

  57

 • Bruksnummer:

  37

 • Finnkode:

  162489073

 • Sist endret:

  20.12.2022 12:57

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 88%

  eier sin egen bolig

 • 71%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 45%

  har bolig på over 120 kvm

 • 58%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 35%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Areal

Primærrom: 94,10 kvm - 94,10 kvm, Bruksareal: 103 kvm - 103 kvm

N3A_1-N3A_4:
Bruksareal: 105 m².
Primærrom: 95 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 1.etasje: gang/trapp, kjøkken, stue, bad. 2.etasje: 3 (2) soverom, bad, gang.

N2C_1-N2C_3:
Bruksareal: 122,5 m².
Primærrom: 119,1 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 1.etasje: vindfang, wc, kjøkken, stue, spisestue. 2.etasje: 4 (3) soverom, bad, gang.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. XX kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Det er åpnet for følgende tilvalg:

- XX

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Fra kr. 11 460,- pr.mnd. til kr. 14 560,- pr. mnd.
Fellesutgifter omfatter i tillegg til avdrag og renter på andel av fellesgjeld, kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, forsikring av bygningsmassen, løpende utvendig vedlikehold, forretningsfører, revisjon, styrehonorar inkl. arbeidsgiver avgift, bomiljøtiltak, kabel-TV abonnement med bredbåndstilknytning og fjernvarme. Strøm og innboforsikring er ikke inkludert i felleskostnadene. Utbygger tar forbehold om økning i fellesutgiftene og i kommunale avgifter i byggeperioden som følge av generelle prisøkninger hos de som leverer tjenestene/produktene som nevnt over.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Kjøpesum er fordelt med 60% innskudd og 40% fellesgjeld. Rente på lån er beregnet som en flytende rente på 3% pa. Total løpetid på lån er 40 år.
Det er ingen avdragsfri periode på lånet. Felleslånet innehar muligheten til individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Beskrivelse

</b>Denne boligen selges med dobbeltboligforsikring. Se eget produktark</b>.

Velkommen!

BONDELIA HAGE

Etableringen av Bondelia Hage er inspirert av ønsket om å legge til rette for helhetlige bomiljøer. Med det mener vi å sette sammen boliger på en slik måte at mennesker og familier med ulike behov, og i ulike faser av livet, blir naturlige deler av et større fellesskap.
En annen tanke har vært å legge til rette for at mennesker - når årene går, familiesituasjonen endres eller behovene forandrer seg - kanskje finner et nytt og mer egnet hjem i det samme nabolaget.
Derfor har vi lagt stor vekt på rommene mellom husene. Her er det store bilfrie områder, omkranset av de flotte eiketrærne som ruver mellom byggene og som på sin naturlige måte gir inntrykk av å bo midt i naturen. Her kan barna leke - eller de voksne kan trene i frisk luft i Tufte-parken som etter hvert blir etablert.
Den gamle rektorboligen og stabburet danner et naturlig midtpunkt på området. Bygningene skal gjennom en omfattende rehabilitering og rektorboligen vil etter hvert fremstå som et samlingssted for aktivitet, sosialt samvær og med muligheter for bruk av gjesteleiligheter eller feiring av store begivenheter. I stabburet vil det bli «delingsøkonomi». Her kan man samle sammen utstyr innen fritid og sport og det du ikke lenger vil bruke
kan kanskje naboen din låne?
Bondelia Hage innbyr til det gode liv, på alle måter.

<b>BONDELIA HAGE 1 BORETTSLAG</b>
Bondelia Hage 1 borettslag vil bli bestående av 4 boenheter. Borettslaget er tilknyttet Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB).
Når du kjøper en bolig i ett borettslag blir du andelseier i borettslaget. Eierskap av andelen gir deg enerett til din egen bolig, og du får rett til å benytte fellesarealene sammen med de andre andelseierne i borettslaget.

GOBB er forretningsfører for borettslaget. Alle som bor i borettslag tilknyttet GOBB vil oppleve en god og trygg hverdag. Vi har mange tiårs erfaring med å bistå drift av borettslag.
Hverdagen vil også bli mye enklere hva gjelder vedlikehold og oversikt over økonomi i forhold til boligen. GOBB utarbeider forslag til vedtekter for borettslaget.
Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet består av andelseierne i borettslaget. Det er generalforsamlingen som velger styre og som gjør alle viktige vedtak, som f.eks. å endre vedtekter.

Innhold

Rekkehus med 4 i rekke.
Dette er et arealeffektivt rekkehus med 3 soverom, alternativt 2 soverom og en ekstra stue. I tillegg er det to bad, stue, kjøkken og bod, samt to terrasser i 1.etasje.

Standard

<b>GENERELT</b>
Teknisk forskrift TEK 17 er lagt til grunn, og kjøper har derfor en stor trygghet for meget gode byggetekniske løsninger.
Dette gjelder både den enkelte bolig, og prosjektet i sin helhet. Det leveres 1 stk brannslokningsapparat løst i hver bolig. Det leveres 3 stk nøkler til boligen.

<b>KJØKKEN</b>
Det leveres moderne og tidsriktig kjøkken av type Sigdal Uno Palett med frontfarge S2005-G10Y. Kjøkkenet leveres med induksjon platetopp, integrert stekeovn, oppvaskmaskin og kombiskap (kjøl/frys). Front på hvitevarene leveres med samme profil som øvrige skap. Det leveres hel benkeplate i slitesterk og vedlikeholdsfri laminat.
Som tilvalg kan man endre farger på fronter og det er 17 farger å velge mellom! Man kan også endre på benkeplate og knotter. Det er ikke med fliser over benk i leveransen, men dette kan bestilles som tilvalg.

<b>BAD</b>
Badene leveres med:
-Vegghengt WC.
-Baderomsinnredning i bredde 80 cm med helstøpt servant og speil.
-Kran/trakt for vaskemaskin.
-Dusjhjørne med svingbare glassvegger og dusjgarnityr
-Nedsenket gulv i dusjnisje.
Badene er plassbygde. Vegger på bad flislegges med rektangulære fliser størrelse 40x20cm, farge hvit matt.
På gulv bad og wc rom benyttes flis størrelse 20x20cm og 10x10cm i dusjnisje, farge grå matt.

<b>GARDEROBESKAP</b>
Det leveres ikke garderobeskap,  men det er avsatt plass iht forskriftene.

<b>GARASJE/PARKERING</b>
N3-A-leilighetene har parkering i felles carportanlegg rett ved boligene.
Alle rekkehusleilighetene har utvendig bod ved boligene.

<b>UTOMHUS</b>
Området vil bli opparbeidet med grøntarealer, beplantning, interne grusede gangveger og ikke minst område med mulighet for sosial hygge med naboer, venner og bekjente.
Adkomstveger for kjøretøy vil bli asfaltert.
Det legges klart for tilkobling av el- billading i carport. Ved tilkobling bekostes ladeboks av den enkelte kjøper.
Området vil bli opplyst med passende belysning av adkomstveger og internveger.
Alle interne veier, fellesanlegg og grøntarealer i området vil bli eiet av et sameie. Borettslagene på Bondelia Hage er forpliktet til å delta i sameiet.
Driftsutgifter blir fordelt på alle eiendommene/ borettslagene/sameiene i området. Kostnader for overdragelse av fellesarealer og anlegg til sameie bekostes av utbygger.

<b>OPPVARMING</b>
Boligene varmes opp med vannbåren gulvvarme fra fjernvarmeanlegg. Det er ikke varmtvannsbereder i boligene da dette leveres fra varmeveksler i teknisk skap.

For en mer utfyllende beskrivelse ta kontakt med oss eller last ned prospekt!

Beliggenhet

Bondelia Hage ligger 4 km sør for Gjøvik sentrum. Det er bare en liten spasertur (ca. 700 meter) ned til Mjøsa.
Herfra er det flott å vandre langs Mjøspromenaden helt inn til byen. Det er gode kollektivtilbud rett ved området og det er kort veg til skole, barnehage og områder for sport og friluftsliv både sommer og vinter.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Området er i dag under regulering. Byggherren tar derfor forbehold om at reguleringsplanen blir godkjent slik planen nå viser. Om det skulle vise seg at planprosessen medfører at boligene blir vesentlig endret i forhold til dette prospektet så vil kjøper stå fritt til å heve sin kontrakt.

Betalingsbetingelser

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis.

Kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg skal være på meglers klientkonto i god tid før overtagelse. Kjøper som ikke er fysisk person, kan ikke kjøpe iht borettslagsloven.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Bondelia Hage - Rekkehus, 2816, Gjøvik, Gnr. 57 bnr. 37 i Gjøvik kommune

Oppdragsnummer

6-19-9002

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.